Vietnamese English
Trang chủ                             

Đường sắt:

Ga Diêu trì

Thôn Vân Hội 2, Thị Trấn Diêu Trì, Tuy Phước. Điện thoại: 056.3833255

 Lịch trình tàu SE tại ga Hà Nội và ga Diêu Trì (hằng ngày)

LOẠI TÀU

GA ĐI

GIỜ ĐI

GA ĐẾN

GIỜ ĐẾN

SE1

Hà Nội

19h 00

Diêu Trì

16h 16

SE3

Hà Nội

23h 00

Diêu Trì

18h 20

SE5

Hà Nội

15h 45

Diêu Trì

14h 57

SE7

Hà Nội

6h 15

Diêu Trì

3h 23

SE2

Diêu Trì

6h 29

Hà Nội

4h 02

SE4

Diêu Trì

9h 26

Hà Nội

5h 00

SE6

Diêu Trì

4h 20

Hà Nội

4h 45

SE8

Diêu Trì

17h 25

Hà Nội

15h 28

 Lịch trình tàu SE tại ga Sài Gòn và ga Diêu Trì (hằng ngày)

LOẠI TÀU

GA ĐI

GIỜ ĐI

GA ĐẾN

GIỜ ĐẾN

SE2

Sài Gòn

19h

Diêu Trì

6h 17

SE4

Sài Gòn

23h

Diêu Trì

9h 14

SE6

Sài Gòn

15h 45

Diêu Trì

4h 08

SE8

Sài Gòn

6h 25

Diêu Trì

17h 13

SE1

Diêu Trì

16h 20

Sài Gòn

4h 10

SE3

Diêu Trì

18h 32

Sài Gòn

5h 00

SE5

Diêu Trì

15h 09

Sài Gòn

4h 40

SE7

Diêu Trì

3h 23

Sài Gòn

15h 05

 

  Lượt truy cập:
1
 
7
 
4
 
9
 
4
 
1